Baarn Kerkstraat

RK Kerkhof van de H.Nicolaas parochie

 

Het RK Kerkhof van de H.Nicolaas parochie aan de Kerkstraat te Baarn

Openingstijden

Het kerkhof is dagelijks geopend.
Na zonsondergang wordt een bezoek aan het kerkhof niet wenselijk geacht.

Op verzoek kan, onder bepaalde voorwaarden, aan degenen die het kerkhof willen bezoeken, ontheffing worden verleend.

De toegangs hekken dienen, zowel tijdens en na een bezoek "goed" te worden gesloten.

Werkzaamheden

Een rechthebbende of een nabestaande van rechthebbende is verplicht het graf en de eventuele daarop geplaatste gedenksteen te onderhouden.

Op het kerkhof is een waterkraan geplaatst.
Eveneens zijn gieters aanwezig.

Op zon- en feestdagen en tijdens begravingen mogen geen werkzaamheden worden verricht.

Administratie

De beheerder van het kerkhof is de heer P.J.F. van der Kruijf, schriftelijk bereikbaar op Torenlaan 23a, 3742 CR te Baarn, of per e-mail via kerkhofNB@marthamaria.nl.

Voorwerpen en beplanting op een graf

Gedenksteen:

Een gedenksteen mag alleen met toestemming van de beheerder worden geplaatst.
Steenhouwerijen zijn op de hoogte van de afmetingen en het te gebruiken materiaal.

Beplanting:

Deze is op een eigen graf toegestaan, mits deze blijft binnen bepaalde afmetingen en mits tegen de aard van deze beplanting geen bezwaar bestaat.
Het is gewenst hierover contact op te nemen met de beheerder van het kerkhof.
Indien de aangebrachte beplanting niet voldoet aan het hierboven vermelde, dan kan deze, zonder voorafgaande waarschuwing worden verwijderd.

Losse bloemen:

Bloemen en kransen kunnen, wanneer zij zijn verwelkt, zonder voorafgaande waarschuwing worden verwijderd.
Kunstbloemen zijn uitsluitend toegestaan mits deze in goede staat verkeren, aanvaardbare kleuren hebben en ordelijk zijn gerangschikt.


Mogelijkheden:
begraven bijzetten van urnen urnengraven as verstrooiing
Het kerkhof is permanent geopend. Het is te voet of met een rolstoel toegankelijk. Dus niet fietsend!
Na zonsondergang wordt een bezoek aan het kerkhof niet wenselijk geacht. Op verzoek kan aan degenen die na zonsondergang het kerkhof willen bezoeken ontheffing worden verleend onder bepaalde voorwaarden.
De toegangshekken dienen zowel tijdens een bezoek als er na goed te worden gesloten.

De beheerder is door de locatieraad belast met de dagelijkse leiding en het beheer van het kerkhof.
Hij is bevoegd om namens het bestuur opdrachten te verlenen die het beheer van het kerkhof betreffen en om namens het bestuur grafrechten te verlenen.
Een praktisch en uitgebreid reglement betreffende maten, materialen, gang van zaken, enzovoort, wordt aan iedere rechthebbende of nabestaande ter hand gesteld bij gelegenheid van een teraardebestelling, dan wel op verzoek. Wend u hiervoor schriftelijk tot de beheerder.
Na overlijden van een rechthebbende moeten de rechtverkrijgenden één persoon aanwijzen, die als rechthebbende zal optreden. Deze persoon moet met vermelding van zijn adres aan het bestuur schriftelijk worden bekendgemaakt, binnen één jaar na bedoeld overlijden. Indien na een jaar na bedoeld overlijden geen aanwijzing, zoals hierboven omschreven, heeft plaatsgevonden en aan het bestuur is gemeld, vervalt het verleende grafrecht. Er bestaat dan geen recht op evenredige terugbetaling. Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplanting De afmeting van een graf bedraagt maximaal 1 bij 2 meter voor een enkel of dubbelgraf of 2 bij 2 meter voor een eigen familiegraf. Een gedenksteen mag alleen met toestemming van de beheerder worden geplaatst. Op de graven worden toegelaten liggende zerken, in de afmeting 190 x 90 cm (voor een enkel graf of dubbelgraf) of 190 x 180 cm (voor een familiegraf) met een minimale dikte van 12 cm. Op de graven worden toegelaten staande graftekens in de afmetingen 120(h) x 60(b) met een minimale dikte van 12 cm. Op kindergraven worden toegelaten liggende zerken en staande graftekens. Op urnengraven worden toegelaten liggende zerken en staande graftekens. Er behoeven geen graftekens te worden opgericht; de gehele oppervlakte van het graf is ook beschikbaar voor grafbeplanting. Bij een aantal graven zijn bordjes in verschillende kleuren neergezet. De kleuren van de bordjes geven het volgende aan: Blauwe bordjes De grafbeplanting is te hoog, staat op plaatsen waar het niet hoort of om het graf liggen veel losse dingen die er niet horen. De rechthebbenden of nabestaanden van rechthebbenden worden verzocht de nodige maatregelen/voorzieningen te treffen. Wanneer naar het oordeel van het bestuur het onderhoud wordt verwaarloosd zullen de beplanting en de losse dingen worden weggehaald en kunnen graven vervallen worden verklaard. Rode bordjes De banden liggen los of de steen laat los dan wel beide zijn verzakt of gebroken. De graven zijn ernstig verwaarloosd en schaden het aanzien van ons kerkhof. De rechthebbenden of nabestaanden van rechthebbenden wordt dringend verzocht het graf in orde te maken. Wanneer onderhoud achterwege blijft en niet wordt gereageerd naar de beheerder zal het graf worden onteigend en het monument verwijderd. Op het informatiebord staat vermeld welke termijn in acht zal worden genomen. Zwarte bordjes Van deze graven is afstand gedaan of zijn grafrechten vervallen. Wanneer het tarief voor het grafrecht niet wordt voldaan en niet wordt gereageerd naar de beheerder zullen de graven worden onteigend en de monumenten worden verwijderd. Op het informatiebord staat vermeld welke termijn in acht zal worden genomen. Einde van de grafrechten De grafrechten vervallen: door het verlopen van de gestelde termijn; indien de betaling van een overeengekomen verlenging van het grafrecht niet binnen een jaar na aanvang van de verlenging overeenkomstig artikel 39 van het reglement is geschied; indien de rechthebbende is overleden en geen aanwijzing en mededeling volgens artikel 13 uit het reglement heeft plaatsgevonden; indien een terreingedeelte, waarin zich de (urnen-)graven bevinden, aan de bestemming van het kerkhof wordt onttrokken of wanneer het kerkhof niet meer als zodanig wordt geëxploiteerd, overeenkomstig artikel 16; indien de aankondiging van het aflopen van de termijn van het grafrecht overeenkomstig artikel 17 bij het graf en bij de ingang van het kerkhof aangeplakt is geweest en de rechthebbende gedurende die periode niet heeft gereageerd; indien de rechthebbende het onderhoud van grafteken of beplanting verwaarloost en na sommatie weigert te doen herstellen of de herstelkosten te voldoen, overeenkomstig artikel 35; indien de rechthebbende bij onderhandse verklaring afstand doet van een verkregen grafrecht. Wanneer nog geen gebruik werd gemaakt van het recht tot begraven kan evenredige terugbetaling plaatsvinden.

 

Korte historie over de RK Kerkhoven


In 1703 na de reformatie mochten de katholieken weer een (schuil)kerk bouwen en wel in het gehucht Sandvoort.
Toen het begraven in kerken verboden werd bij wet, heeft men bij dit kerkje een begraafplaats aangelegd.
Dit zal ongeveer rond 1829 zijn geweest.
Volgens het wettelijk voorschrift moest er een stenen ringmuur om de begraafplaats heen.
Maar doordat dat grote uitgeven zou vergen verzochten de pastoor en kerkmeesters op 6 maart 1830 de gemeente of men niet kon volstaan met een doornenhaag of een rasterwerk.
Dit vond het gemeente bestuur goed en zo werd het kerkhof snel in gebruik genomen.
Historie

In 1860 werd het terrein aan de kerkstraat aangekocht.
Het oude kerkje werd gesloopt om de bruikbare spullen te kunnen gebruiken voor de nieuwe kerk.
Te gelijk werd de grond voor de nieuwe begraafplaats aangekocht.
Deze werd het zelfde jaar nog in gebruik genomen.
Op 12 mei 1861 was het kerkgebouw voltooid.
Het oude kerkhof werd gesloten en in 1921 als pompstation verkocht aan de gemeente.

Door het toenemen van de bevolking was het kerkgebouw al snel te klein.
Op 30 Maart 1905 was de inwijding van de kerk.
Op 19 December 1903 werd het gebouw aanbesteed, aan J.W.Kocken te Tilburg, voor fl 74.690


Al deze gegevens komen uit het boek:
Uit de geschiedenis van Baarn.


Geschreven door T.Pluim

Op een luchtfoto van 1949 bestaat het gedeelte rechts van de huidige hoofd ingang nog niet.
Terwijl op een luchtfoto van 1968 dat zelfde gedeelte al aardig vol lijkt te zijn
Het kerkhof is eind jaren 60 een keer groter gemaakt richting speeldoos.Het gedeelte dat links vaan het kleine hekje ligt.In 2004 is het asfalt wat op de hoofdpaden lag weggehaald een vervangen door basalt split.

Er is een urnenmuur gebouwd. Verder is er een plek gemaakt om as te verstrooien.

Meerdere paden zijn gemaakt met tegels door de vrijwilligers.In 2014 zijn de split- en de tegelpaden vervangen door stenen.Het split had als nadeel dat er moeilijk overheen te komen was met een rolstoel of rollator.